RODO

Ogólna Klauzula Informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Mielcu, który jest integralną częścią NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 44.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów podjęcie usług psychologicznych następuje za zgodą osoby (klienta). Artykuł 13 ust. 1 i 2 tej ustawy stanowi, że psycholog informuje klienta o celu postępowania, jego przebiegu, wynikach i sposobie ich udostępniania oraz powinien uzyskać akceptację planowanych czynności, a jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy ustawy      o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem rejestracji na wizytę, przypomnienia o terminie wizyty, ewentualnych zmianach w terminie wizyt. W przypadku świadczeń płatnych, kiedy na życzenie klienta wystawiana jest faktura, dane osobowe z faktury dostępne są osobie, odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości.

Wszelkie wytwory klienta (kwestionariusze, testy itp.) oraz ewentualne notatki ze spotkań są przechowywane przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu z klientem w siedzibie Gabinetu. Dostęp do nich ma jedynie psychoterapeuta (administrator danych). Klient, na swoje życzenie, po spełnieniu ustalonych warunków, może otrzymać odpowiednią pisemną informację dot. swoich wytworów i wizyt w Gabinecie Psychoterapii i  Pomocy Psychologicznej w Mielcu. Do tego celu może być proszony o niezbędne dane osobowe do wystawienia danego dokumentu, określone w przepisach (np. imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL).

Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do osób trzecich, nie podlegają automatycznemu profilowaniu. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),            w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

Adres

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

 

 

 Telefony

Jolanta Skowron – Piasecka

506 128 685

Pawlak Agnieszka 

509 670 455